Protectia datelor cu caracter personal

Instituţia Prefectului – Județul Gorj desfăşoară activităţi de prelucrare a datelor cu caracter personal, pe baza atribuţiilor specifice care îi revin din actele normative în vigoare, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General Privind Protecţia Datelor).

Instituţia acordă o importanţă deosebită protecţiei datelor cu caracter personal în spiritul respectului faţă de drepturile fundamentale care le sunt recunoscute persoanelor, asumându-şi în mod conştient şi responsabil aplicarea principiilor şi normelor privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

Conform prevederilor Regulamentul General Privind Protecţia Datelor, aplicabil începând cu data de 25 mai 2018, vă informăm că prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată doar pentru scopuri legitime, în funcţie de serviciul solicitat, astfel:

I. ACTIVITĂŢILE PRINCIPALE DE PRELUCRARE A DATELOR PERSONALE

 1. apostilarea documentelor;
 2. evidenţa şi eliberarea paşapoartelor simple;
 3. înmatricularea vehiculelor şi regim permise de conducere;
 4. soluționarea petițiilor;
 5. soluţionarea cererilor de aplicare a Legilor fondului funciar, a notificărilor depuse în temeiul Legii nr. 10/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare și a altor acte normative cu caracter reparatoriu;
 6. evidenţa electorală;
 7. activitatea de relaţii cu publicul;
 8. gestionarea dosarelor de concurs
 9. activități de relații cu publicul;
 10. monitorizarea/securitatea persoanelor, spațiilor și/sau bunurilor publice;
 11. monitorizarea/securitatea persoanelor, prin intermediul registrului de acces;
 12. gestionarea dosarelor de concurs.

II. TEMEIUL LEGAL CARE STĂ LA BAZA ACTIVITĂŢILOR SPECIFICE DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL LA NIVELUL INSTITUŢIEI PREFECTULUI

Prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul Instituţiei Prefectului –Județul Gorj se face în baza prevederilor legale de funcţionare şi a actelor normative specifice fiecărei activităţi, precum şi în baza consimţământului exprimat în scris de persoanele vizate.

Prevederile legale care stau la baza prelucrării datelor cu caracter personal în cadrul instituției:

 • Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);
 • Legea nr. 363 din 28 decembrie 2018, privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date;
 • Legea nr. 129/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, care a fost aplicabilă până la data apariției Regulamentului (UE) 2016/679;
 • Ordonanța Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea României la Convenţia de la Haga cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată, cu modificări, prin Legea nr. 233/2002;
 • Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 208/20.07.2015 pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată;
 • Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările ulterioare;
 • Legea nr. 115/19.05.2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali;
 • Legea nr.18/1991 a fondului funciar republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 republicată cu modificările și completările ulterioare.

III. CATEGORIILE DE DATE PRELUCRATE

Datele cu caracter personal pe care le prelucrează Instituția Prefectului – Județul Gorj, includ: nume şi prenume, date din actul de identitate, date din documente de stare civilă, adresa de domiciliu, numărul de telefon (fix şi mobil), adresa de e-mail, date privind studiile, date din acte de proprietate, date biometrice (foto, amprenta digitala) etc. Aceste date sunt colectate direct de la persoana vizată sau, în conformitate cu legislația în domeniu, din alte surse (persoane împuternicite, moștenitorii legali, etc).

IV. CATEGORIILE DE PERSOANE VIZATE ALE CĂROR DATE SUNT PRELUCRATE

În cadrul activităţii sale, Instituţia Prefectului – Județul Gorj prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor fizice – majore sau minore, persoanelor împuternicite sau reprezentanţilor legali.

V. DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Instituţia Prefectului, în calitate de operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoanei vizate, mandatarului (în cazul în care a fost mandatată o altă persoană) şi instituţiilor/autorităților publice locale sau centrale cu atribuţii în domeniu, la solicitarea acestora, în conformitate cu legislația în domeniu.

VI. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

 1. Dreptul de a fi informat

Reprezintă dreptul persoanelor vizate de a primi informaţii clare, transparente, scrise într-un limbaj care să fie ușor de înțeles, cu privire la felul în care Instituţia Prefectului –Județul Gorj utilizează datele cu caracter personal, precum și despre drepturile pe care le au. Instituţia Prefectului –Județul Gorj înţelege să îşi îndeplinească această obligaţie de informare prin detaliile pe care le oferă în prezentul document, precum și prin alte note de informare inserate în cadrul formularelor utilizate în activitatea sa.

 1. Dreptul de acces:

Persoanele vizate au dreptul de acces la datele personale, respectiv să obţină o confirmare a faptului că Instituţia Prefectului –Județul Gorj prelucrează sau nu datele lor cu caracter personal, precum și o copie a acestora, astfel încât să aibă posibilitatea de a verifica dacă ele sunt prelucrate de Instituţia Prefectului în conformitate cu prevederile legislaţiei din acest domeniu.

 1. Dreptul la rectificare:

Persoanele vizate au dreptul să solicite corectarea datelor cu caracter personal, dacă acestea se regăsesc în evidenţele Instituţia Prefectului –Județul Gorj în format eronat, dacă sunt inexacte sau incomplete.

 1. Dreptul la ştergerea datelor:

Acest drept se mai numeşte şi „dreptul de a fi uitat”. În temeiul acestui drept, persoanele vizate pot solicita ştergerea datelor lor cu caracter personal pe care Instituţia Prefectului –Județul Gorj le prelucrează, în cazul în care nu mai există temei pentru prelucrarea lor și se va ține cont de prevederile art. art. 17, alin. 3 din Regulamentul (UE) nr.679/2016.

 1. Dreptul la restricţionarea prelucrării:

Persoanele vizate pot ca, în unele cazuri, să oprească utilizarea de către Instituţia Prefectului –Județul Gorj a datelor care le privesc, pentru o anumită perioadă de timp. Când prelucrarea acestor date este restricţionată, datele cu caracter personal vor fi în continuare păstrate în evidenţele Instituţia Prefectului –Județul Gorj, dar nu vor mai fi folosite în această perioadă și vor fi marcate ca fiind restricţionate de la prelucrare.

 1. Dreptul la portabilitatea datelor:

Persoanele vizate au dreptul să obţină de la Instituţia Prefectului –Județul Gorj, într-un format care poate fi citit automat, datele pe care le-au furnizat sau pot să solicite transmiterea acestor date unui alt operator ales de ele.

 1. Dreptul la opoziţie:

Persoanele vizate pot să se opună anumitor prelucrări ale datelor cu caracter personal ce le privesc, cum ar fi prelucrării în scopul de a primi mesaje publicitare.

 1. Dreptul persoanelor vizate de a se adresa Autorităţii Naţionale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) și justiţiei.

În baza acestui drept, persoanele vizate pot să se adreseze ANSPDCP (adresa de e-mail:anspdcp@dataprotection.ro), sau instanţelor de judecată, în legătură încălcarea drepturilor în prelucrarea datelor lor personale de către operatorul Instituţia Prefectului –Județul Gorj.

Textul Regulamentului General privind Protecţia Datelor poate fi accesat la adresa: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.

VII. Datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor

Nume și prenume: Pocșan Elena – Valeria
Telefon: 0253212391
Fax: 0253218537
E-mail: valeria.pocsan@prefecturagorj.ro