Lista informatii de interes public

LISTA cuprinzând documentele de interes public care se comunică din oficiu
Conform art. 5 din Legea 544/2001, fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:
a) actele normative care reglementează organizarea si funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice si ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;
e) sursele financiare, bugetul si bilanţul contabil;
f) programele si strategiile proprii;
g) lista cuprinzând categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;
h) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice in situaţia in care persoana se considera vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate;
i) ordine ale Prefectului cu caracter normativ.

Lista cuprinzind categoriile de documente de interes public
• Raportul anual privind activitatea desfăşurată de către Instituţia Prefectului – Judeţul Gorj
• Planul de acţiuni pentru realizarea în judeţul Gorj a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare
• Raport privind realizarea Planului de acţiuni pentru realizarea în judeţul Gorj a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare
• Raport asupra stării economice, sociale şi administrative a judeţului Gorj
• Planul de acţiuni pentru promovarea accesării fondurilor europene
• Strategia de comunicare pe teme europene
• Strategia Instituţiei Prefectului – Judeţul Gorj în domeniul calităţii
• Strategia şi Planul de acţiune pentru menţinerea şi creşterea integrităţii în administraţia publică în perioada 2008-2010.

Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii,  de Institutia Prefectului – Judetul Gorj
• Hotărâri adoptate de consiliile locale si Consiliul Judeţean
• Dispoziţii emise de primari si preşedintele Consiliului Judeţean
• Hotărâri judecătoreşti, acte privind litigii pe rol
• Acte, referate, adrese de la organele de justiţie
• Materiale emise de Instituţia Prefectului – Judeţul Gorj privind susţinerea cauzelor aflate pe rolul instanţelor de judecată
• Documente privind despăgubirile băneşti pentru imobilele naţionalizate depuse conform Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989
• Documente privind aplicarea Legii nr.9/1998 republicată, privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 (cereri, hotărâri)
• Documente privind aplicarea Legii nr. 290/2003 actualizată, privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord si Ţinutul Herta, ca urmare a stării de război si a aplicării Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
• Lucrări privind activitatea Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor
• Hotărâri ale Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor
• Procese verbale ale Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor
• Acte normative privind aplicarea legilor fondului funciar
• Acte, referate, adrese, memorii ale cetăţenilor
• Ordine cu caracter normativ emise de Prefectul Judeţului Gorj
• Regulamentul de Organizare si Funcţionare, Regulamentul de Ordine Interioară si documentaţia necesară elaborării acestora
• Situaţia privind starea de incompatibilitate conform Legii nr.161/2003 actualizată, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
• Situaţii statistice privind consilierii locali, primari, viceprimari şi secretarii consiliilor locale
• Documentaţie buget si bilanţ contabil
• Informaţii privind achiziţiile publice ( raport anual şi contracte de achiziţii)
• Planul de acţiuni pentru realizarea în judeţul Gorj a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare
• Raport privind realizarea Planului de acţiuni pentru realizarea în judeţul Gorj a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare
• Raport asupra stării economice, sociale şi administrative a judeţului Gorj
• Planul de acţiuni pentru promovarea accesării fondurilor europene
• Strategia de comunicare pe teme europene
• Strategia Instituţiei Prefectului – Judeţul Gorj în domeniul calităţii
• Informări privind programele serviciilor publice deconcentrate.
• Lucrări, rapoarte, sinteze cu privire la relaţia cu societatea civilă, patronatele, sindicatele
• Documente privind aplicarea Legii nr. 416/2001 actualizată, privind venitul minim garantat
• Documente privind aplicarea Legii nr. 44/1994 republicată, privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război
• Documente Comisia de Dialog Social
• Documente Colegiul Prefectural (informări, rapoarte, hotărâri)
• Documente Comisia Consultativă pentru Protecţia Consumatorilor
• Documente secretariat judeţean privind îmbunătăţirea situaţiei romilor