Comisia de atribuire denumiri

LEGISLATIE

 ORDONANŢĂ nr. 63 din 29 august 2002 (*actualizata*) privind atribuirea sau schimbarea de denumiri

 ORDIN MAI nr. 564 din 31 iulie 2008 pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare a comisiei de atribuire de denumiri judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti

 Ordin nr. 209/01.09.2015 privind reorganizarea Comisiei judetene de atribuire de denumiri pentru obiective si institutii de interes local de la nivelul judetului Gorj, potrivit O.G. nr 63/2002, cu modificarile si completarile ulterioare

INFORMATII UTILE

Potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare:

– Consiliile judeţene, pot atribui sau schimba denumiri, prin hotărâre, pentru instituţiile publice şi obiectivele de interes judeţean, cu avizul consiliului local pe al cărui teritoriu administrativ sunt amplasate instituţiile şi obiectivele în cauză;
– Consiliile locale, pot atribui sau schimba denumiri, prin hotărâre, pentru parcuri, pieţe, oboare, cartiere, străzi, staţii ale mijloacelor de transport în comun, precum şi pentru obiective şi instituţii de interes local aflate în subordinea lor.
– Proiectele de hotărâri ale consiliilor judeţene sau locale, având ca obiect atribuirea ca denumire a unor nume de personalităţi ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice altă natură ori schimbarea unor astfel de denumiri vor putea fi adoptate numai după ce au fost analizate şi avizate de comisia de atribuire de denumiri judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.
– Solicitarea avizului comisiei de atribuire de denumiri, este obligatorie. Avizul are caracter consultativ şi se emite cu votul majorităţii membrilor comisiei, în termen de cel mult 60 de zile de la data solicitării.
– În cazul în care avizul comisiei nu este emis în termenul de 60 de zile de la data solicitării, consiliul local ori judeţean, după caz, poate adopta hotărârea de atribuire sau schimbare de denumiri şi în lipsa acestuia.
– Hotărârile consiliilor locale şi ale consiliilor judeţene adoptate fără solicitarea avizului comisiei de atribuire de denumiri sunt nule de drept. Nulitatea se constată de către instanţa de contencios administrativ, la sesizarea prefectului sau a oricărei persoane interesate.

Potrivit Regulamentului de funcţionare a Comisiei de atribuire de denumiri judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, aprobat prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 564/2008:
– Dosarul necesar pentru obţinerea avizului de atribuire sau schimbare de denumiri, se depune la secretariatul comisiei şi trebuie să cuprindă următoarele documente:
a) cerere de avizare
b) proiectul de hotărâre a consiliului judeţean sau local, după caz, inclusiv instrumentul de prezentare şi motivare;
c) copie de pe raportul comisiei de specialitate a consiliului;
d) copie de pe raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului sau al consiliului judeţean.
– Dosarele incomplete nu intră în procedura de avizare şi se restituie solicitanţilor în vederea completării acestora.
– La emiterea avizului sunt avute în vedere, în principal, următoarele aspecte:
a) concordanţa propunerii cu tradiţiile româneşti în domeniu, precum şi cu specificul social-cultural şi cu tradiţia istorică a judeţului sau a localităţii, după caz;
b) evitarea situaţiilor confuze prin atribuirea unei denumiri ca urmare a existenţei unui obiectiv similar cu aceeaşi denumire;
c) atribuirea unei denumiri formate din expresii indecente, ridicole ori transformate prin traducere sau în alt mod.
– În cazul în care comisia consideră că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute mai sus, restituie propunerea solicitantului, în vederea reanalizării.
– Avizul comisiei este consultativ, se emite cu votul majorităţii membrilor acesteia şi se eliberează solicitanţilor de către secretariatul comisiei, în original, semnat de preşedintele comisiei şi ştampilat, în termen de 5 zile de la data semnării lui, dar înainte de împlinirea termenului de 60 de zile de la data solicitării.
– Autoritatea care a solicitat avizul poate cere comisiei lămuriri suplimentare sau îl poate invita pe preşedintele acesteia ori pe reprezentantul său la dezbaterea proiectelor de hotărâri ale consiliului judeţean sau local, după caz, avizate.

DATE DE CONTACT

Secretariatul Comisiei de Atribuire de Denumiri a Judeţului Gorj este asigurat de Serviciul Verificarea Legalităţii Actelor, Aplicarea Legilor cu Caracter Reparatoriu și Contencios Administrativ din cadrul Instituţiei Prefectului–Judeţul Gorj.

Pentru informaţii suplimentare:
– Secretar comisie – Furmă Melania Larisa – Instituţia Prefectului–Judeţul Gorj

 MODEL CERERE AVIZ

Avize eliberate în anul 2023

AVIZ NR. 1 – STEJARI

AVIZ NR.2 – SCHELA

Avize eliberate în anul 2022

AVIZ NR.1 CAMINUL CULTURAL SCOARTA

AVIZ NR.2 – CURTISOARA

AVIZ NR.3 – STADION MUNICIPIUL TG JIU