Atributii Secretar General

Secretarul general al instituţiei prefectului are următoarele atribuţii principale:

 1. a) asigură stabilitatea funcţionării instituţiei prefectului, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale între compartimentele instituţiei prefectului;
 2. b) sprijină activitatea prefectului în exercitarea atribuţiilor privind verificarea legalităţii, prevăzute la 255 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. c) coordonează structura/structurile de specialitate prin care se realizează atribuţiile privind verificarea legalităţii de către prefect;
 4. d) elaborează proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a instituţiei prefectului, pe care îl supune spre aprobare prefectului;
 5. e) asigură transmiterea către persoanele interesate a ordinelor prefectului cu caracter individual;
 6. f) monitorizează primirea, distribuirea corespondenţei şi urmărește soluţionarea acesteia în termenul legal;
 7. g) elaborează studii şi rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare, pe care le prezintă prefectului;
 8. h) asigură transmiterea ordinelor prefectului cu caracter normativ către ministerul care coordonează instituţia prefectului şi publicarea în monitorul oficial local al judeţului ori al municipiului Bucureşti, precum şi pe pagina de internet a instituţiei prefectului;
 9. i) îndrumă secretarii generali ai unităţilor administrativ-teritoriale şi ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor;
 10. j) gestionează şi urmărește îndeplinirea măsurilor dispuse de către prefect cu privire la realizarea sarcinilor rezultate din actele normative în vigoare;
 11. k) urmărește modul de realizare a fluxului de informare-documentare în domeniile de activitate specifice instituţiei prefectului;
 12. l) înaintează către prefect propunerile cu privire la organizarea şi desfăşurarea circuitului legal al lucrărilor, informarea documentară, primirea şi soluţionarea petiţiilor, precum şi la arhivarea documentelor;
 13. m) aprobă eliberarea de extrase sau copii de pe acte din arhiva instituţiei prefectului, cu excepţia celor care conţin informaţii clasificate;
 14. n) asigură secretariatul comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, în calitate de secretar al comisiei judeţene;
 15. o) urmărește îndeplinirea măsurilor dispuse de prefect;
 16. p) îndeplinește alte atribuţii prevăzute de lege sau sarcini date de către prefect.

 

Secretarul general al instituţiei prefectului are următoarele atribuţii, pe linie de prevenire a faptelor de corupţie:

a). asigură participarea personalului din subordine la activităţile de informare şi de instruire anticorupţie organizate de Direcţia Generală Anticorupţie;

b). sprijină personalul specializat al Direcţiei Generale Anticorupţie în organizarea şi implementarea campaniilor şi acţiunilor de prevenire a corupţiei;

c). asigură punerea în aplicare a măsurilor prevăzute în Planul de integritate pentru implementarea, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, a Strategiei naţionale anticorupţie;

d). asigură managementul riscurilor de corupţie şi aplică măsurile de prevenire şi control al riscurilor la corupţie;

e). solicită sprijinul Direcţiei Generale Anticorupţie cu privire la măsurile ce pot fi dispuse pentru prevenirea faptelor de corupţie din domeniul de competenţă;

f). sprijină personalul specializat al Direcţiei Generale Anticorupţie în realizarea vizitelor de evaluare privind reacţia instituţională la incidentele de integritate;

g). furnizează Direcţiei Generale Anticorupţie documente referitoare la organizarea şi funcţionarea structurii, precum şi alte date necesare pentru pregătirea activităţilor de prevenire a faptelor de corupţie;

h). asigură postarea la avizier, în locuri vizibile (birouri destinate relaţiilor cu publicul/primirii în audienţă, săli de aşteptare, suprafaţa exterioară a clădirilor etc.), precum şi pe prima pagină a  site-urilor proprii de internet şi intranet a mesajelor sau materialelor anticorupţie puse la dispoziţie de către Direcţia Generală Anticorupţie.

Ordinele prefectului sunt contrasemnate de către secretarul general al instituţiei prefectului, care are sarcina de a le pune în aplicare.